ISLANDSKE

Den islandske tvillingeforening
http://www.mmedia.is/tviburafelagid/ 

Den islandske trillingeforening:
http://www.islandia.is/~raggibog/page2.html 

FINSKE

Den finske flerlingeforening

http://www.suomenmonikkoperheet.fi/
 

Lokale foreninger:

Helsingin Monikkoperheet ry :     www.helsinginmonikkoperheet.fi

Hämeen Monikkoperheet ry: 
www.monikkoperheet.net

 

 

 

-